Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu LED-FAWOOTECH.CZ

Obecná ustanovení

Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.led-fawootech.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je FAWOO TECH CZ s.r.o., IČ: 270 96 131, se sídlem Tovární 391, 267 01 Králův Dvůr, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95931, (více o prodávajícím v sekci „Kontakt"), a kupujícího. 

Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Všechny podrobné informace „Jak nakupovat" najdete v sekci NÁPOVĚDA. V případě potřeby (potvrzení objednávky a pod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou ne spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu led-fawootech.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Ceny

Všechny ceny produktů jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty, popř. včetně dalších daní a poplatků. Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. 311 548 152 nebo 774 632 966. Kupující má možnost objednávku zrušit, jestliže odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. 

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele se řídí zejména § 53 občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.). Je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Spotřebitel by měl zboží vrátit do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží by mělo být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského Zákoníku od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii

Částka rovnající se ceně zásilky bude kupujícímu vrácena složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 30 dnů od data odstoupení od kupní smlouvy.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky…).
Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená, bude částka ve výši rozdílu cen převedena zpět na Váš účet do 10 dnů od zrušení objednávky či výměny zboží. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek, popř. je-li kupujícím spotřebitel, bude kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.  

Záruční podmínky 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Na požádání je vždy prodávající povinen předat spotřebiteli záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud výrobce záruční list nedodává, nahrazuje ho doklad o nákupu zboží (prodejka, faktura) obsahující uvedené údaje.

Délka záruky je uvedena v záručním listě nebo prodejním dokladu. Není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba, platí pro kupujícího, kterým je spotřebitel, záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruční lhůta se případně prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Detaily a další podrobnosti najdete v sekci Záruční podmínky

Reklamační podmínky

Kontrola dodávky
Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Detaily a další podrobnosti najdete v sekci Reklamační podmínky

Platební podmínky

V současné době je možné využít následující způsoby placení:

 • DOBÍRKA - při převzetí dobírky od přepravní služby
 • HOTOVĚ - při osobním odběru v místě prodejny (FAWOO TECH CZ s.r.o., Tovární 391, 267 01 Králův Dvůr)
 • ZÁLOHOVÁ PLATBA - na účet dodavatele (zboží je odesláno po obdržení platby na účet dodavatele)
 • PLATBA PŘEVODEM - na účet dodavatele po doručení zboží zákazníkovi

Expedice a doprava zboží

 • Zásilka bude odeslána následující pracovní den po doručení objednávky. Doručení zboží můžete očekávat 3 den od objednání.
 • Pokud je u zboží uvedeno skladem "U dodavatele" budete dodatečně kontaktováni o potvrzení termínu dodání.
 • Informace o expedici zásilek dostáváte v den odeslání včetně čísla balíku s možností sledování zásilek.  
 • Zásilky jsou expedovány v originálních obalech a případně jsou ještě zabaleny do další kartonové krabice. Všechny balíky jsou vybaveny výplní, zabaleny do PE fólie a pečetěny samolepící páskou s logem FAWOO TECH CZ. Snažíme se tímto zabránit poškození zásilek při transportu z naší prodejny k Vám.
 • V každé zásilce je přiložen daňový doklad ve formě FAKTURY včetně vyúčtování DPH. Datum expedice je současně dnem zdanitelného plnění, vystavení a účetního případu. Faktura slouží jako záruční list pro dodané zboží.

Podrobnosti najdete v sekci Expedice, doprava zboží 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kusů:  0 ks
Cena:  0,- Kč
 

FAWOO TECH

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx